Fakta om infertilitet

Varför fäster inte ägget i livmodern?

Embryots utveckling

När ett ägg har blivit befruktat bildar det två kärnor, en från spermien och en från ägget. Dessa smälter sedan ihop och bildar en gemensam kärna – den nya individens kärna, med DNA från både föräldrarna.

Det befruktade ägget förbereder sig för sin första delning som sker ungefär ett dygn efter att befruktningen skett. Dagen efter sker nästa delning, nu till fyra celler, och nästa dag till åtta celler. Delningarna fortsätter och embryot växer och utvecklas.

När embryot är 5-6 dagar tar det sig ut genom sitt skyddande hölje som kallas zona pellucida. Embryot är nu en blastocyst som har två typer av celler, en celltyp som omger blastocysten och kommer att bilda hinnor och moderkaka, och en celltyp som kommer att bilda själva fostret. Det är i detta stadium det börjar implantera i livmoderslemhinnan.

Varför fäster inte ägget i livmodern?

Assisterad befruktning – IVF

Vid IVF, även kallat provrörsbefruktning, sker den första embryoutvecklingen i ett IVF-laboratorium på en IVF-klinik. Äggen hämtas ut från äggstockarna och befruktas med mannens/sambons spermier, eller med donerade spermier.

När embryot utvecklats mellan 2 till 5 dagar är det dags för återföring till livmodern, vilket sker med en liten slang där embryot är uppdraget tillsammans med en liten volym näringslösning. När embryot är omkring fem dagar gammalt börjar den komplicerade proceduren att fästa in till livmoderns slemhinna.

Varför fäster inte ägget i livmodern?

Det sker genom ett samspel mellan celler i vävnaden och embryot, bestående av en rad olika signaleringsmekanismer. Det är mycket som ska stämma för att allt ska fungera, och ibland kan man tycka att det är förvånansvärt att det faktiskt fungerar så många gånger. Men det fungerar inte alltid.

Det är bara under en viss tid i cykeln som livmoderslemhinnan är mottaglig för implantation. Det är runt den femte dagen efter ägguttaget eller den spontana ägglossningen. Det kallas implantationsfönstret. I en IVF-behandling försöker man pricka in rätt tid för att optimera chansen. Läkaren tittar även på livmoderns slemhinna för att se att den ser mottaglig ut.

Varför fäster inte ägget i livmodern?

Något annat mycket viktigt som spelar stor roll i implantationen är embryots kvalitet. Det finns många studier som visar hur embryots utveckling korrelerar med chansen att bli gravid. Embryologerna som arbetar i IVF-labbet är duktiga på att följa och bedöma hur embryona ser ut genom de olika utvecklingsstadierna, för att sedan kunna välja ut det embryo som tros ha högst chans till graviditet.

Men allt syns inte utanpå embryot. Många gånger överraskar embryot i både positiv och negativ bemärkelse. Ofta kan ett embryo med hög kvalitet ändå leda till utebliven graviditet eller missfall, medan ett embryo som bedöms ha lägre kvalitet ibland kan leda till en fullgången graviditet.

Många frågor

Det brukar uppstå många frågor i samband med utebliven graviditet om varför det blev som det blev. Det är svårt att hitta svar på de frågorna eftersom det är så många faktorer som spelar in. Det är viktigt att veta, att det ofta behövs ett antal försök innan det lyckas. Innan man sätter igång med IVF eller insemination kan det vara bra att se varje försök som ett delförsök i en behandlingsserie.

Vill du bli kontaktad gällande behandling pga barnlöshet?

Varför fäster inte ägget i livmodern?2019-11-04T15:38:15+00:00

TESA och PESA, vad är skillnaden?

Manlig infertilitet kan bero på en lång rad orsaker, precis som hos kvinnan. Men vanligast är att mannen har någon sorts problem med sperman. Dessa problem kan handla om att spermierna har dålig simförmåga och rörlighet till att sperman helt saknar levande spermier. Det finns även ett fåtal män som totalt saknar sädesvätska.

När det gäller frånvaron av spermier i sädesvätskan så är det inte säkert att detta uppdagas förrän vid en infertilitetsutredning. Avsaknad av spermier i sädesvätskan kallas för azoospermi. Det är ett mycket ovanligt tillstånd som i de allra flesta fallen beror på någon typ av hinder i sädesledarna. Dessa hinder kan ha orsakats av medfödda missbildningar eller skador. Det händer även att vissa infektioner orsakar ärrbildning som i sin tur innebär att sädesledaren täpps till så att inga spermier kommer ut ur testikeln.

Hur TESA går till

TESA innebär att man med en tunn nål aspirerar, suger ut, spermier ut testikeln. Detta ingrepp görs antingen med lokalbedövning eller i narkos om så behövs. Man kan även ta prov på testikelvävnaden samtidigt, ett så kallat TESE-prov. Dessa prov analyseras sedan i mikroskop. Skulle man hitta spermier i tillräcklig mängd kan dessa sedan frysas in och användas vid IVF.

TESA-PESA

Med hjälp av mikroskop undersöks vävnaden.

Hur PESA går till

PESA, som är en förkortning av Percutan Epididymal Sperma Aspiration, är i stora drag det samma som TESA men här suger man istället ut spermier ur bitestikeln med en tunn nål. Precis som vid TESA kan detta göras med lokalbedövning eller narkos. PESA tas bara om man misstänker att azoospermin beror på någon typ av avflödeshinder i sädesledaren. I andra fall tar man TESA/TESE-prov istället. Eventuella spermier som tagits ut i samband med PESA behandlas som sperma från ett normalt prov och tvättas och centrifugeras innan de fryses in för att senare användas vid IVF.

PESA IVF

Läkare och labpersonal analyserar resultatet.

Vill du bli kontaktad gällande behandling pga barnlöshet?

TESA och PESA, vad är skillnaden?2019-11-04T16:07:51+00:00

TESA

Vad är TESA?

TESA står för Testikulär Spermie Aspiration och är en teknik som utnyttjas när sädesledarna är blockerade, men spermieproduktionen ändå fungerar som den ska. Sädesledarna kan vara blockerade av flera orsaker. Bland annat på grund av skador eller infektioner. Det finns även ett fåtal män som lider av missbildningar som gör att sädesledaren töms i urinblåsan istället för ut ur penis. Eftersom man inte kan veta om det finns någon spermieproduktion hos dessa män måste man göra en provpunktion för att undersöka saken. Man gör också undersökningen för att undvika att göra en onödig hormonbehandling och äggplockning hos kvinnan.

Hur går det till?

Själva proceduren sker antingen med bedövning eller under narkos. Med en nål tar läkaren ett prov på sädesvätskan direkt ur sädesledaren i testikeln. Man kan samtidigt ta ett vävnadsprov från testikeln för att se om det finns några spermier i testikelvävnaden. Läkaren rör då nålen i en halvcirkel för att få med så mycket vävnad som möjligt. Sticken kan upprepas upp till fem gånger på varje sida.

TESA

Läkaren går igenom förloppet inför operationen.

Vävnadsproverna granskas sedan under mikroskop och hittar man då levande spermier i proverna kan dessa tvättas och frysas in för att sedan användas vid IVF. Proceduren kan verka obehagligt och avskräckande men för de män som har någon form av hinder i sädesledarna kan detta vara enda chansen att få ett biologiskt barn.

Tänk dock på

Du bör dock vara medveten om att det är långt ifrån alla män med någon typ av avflödeshinder, alltså ett hinder i sädesledaren, som har någon spermieproduktion och i de fall som produktionen finns är det inte säkert att spermierna är friska nog för att klara den påfrestning som nedfrysning och upptining innebär. Det finns inte heller någon garanti för att man hittar några spermier vid punktionerna. Hittar man inga spermier måste man överväga att använda sig av en donator om det fortfarande finns en önskan om att bli gravida.

TESA ivf

Med hjälp av mikroskop undersöks vävnaden.

Vill du bli kontaktad gällande behandling pga barnlöshet?

TESA2019-11-04T16:08:16+00:00

Infertilitetsutredning – psykiska aspekter

Ibland kan det ta lång tid att bli gravid, vilket kan vara en svår period för båda parter. Om det dröjer mer än ett år utan att det lyckas kan man få hjälp genom sjukvården att ta reda på om det finns någon orsak till barnlösheten. Om kvinnan är över 35 år är det bra att söka hjälp redan efter 6 månader. Man kan få hjälp hos sjukhus, gynekologmottagningar eller IVF-kliniker att boka en utredning, även kallat infertilitetsutredning eller fertilitetsutredning.

Tiden då personer genomgår infertilitetsutredning kan ofta vara psykiskt påfrestande. Det kan kännas svårt att efter kanske en lång tid av försök att bli gravida på egen hand, hantera att få svar på vad du redan misstänkt – att en, eller båda, parterna i ert förhållande är infertila. Därför är det viktigt att ni redan från början väljer en klinik som ni känner förtroende för och som kan hjälpa er genom hela processen. Många kliniker erbjuder även kontakt med psykolog eller kurator i samband med utredning och behandling, just för att man under denna period kan ha extra stort behov av att prata med någon utomstående.

Infertilitetsutredning

Om ni känner er osäkra på vilken klinik ni ska välja att göra er infertilitetsutredning hos, så kan ni ringa runt till de olika mottagningarna och se vilken ni tycker ni får störst förtroende för. Sjukvårdspersonal som arbetar med de här frågorna är väl medvetna om att det är en påfrestande tid för patienten att genomgå en utredning.

Oroskänslor för att inte lyckas – fullt naturligt

Känslorna av oro behöver inte nödvändigtvis vara slut bara för att en lyckad IVF-behandling genomförts. Att gå igenom IVF är trots allt en omfattande process till skillnad från en naturlig graviditet och det är viktigt att känna efter hur man mår. Skulle det inträffa ett missfall under graviditeten är det fullt naturligt att det det kan kännas svårt att påbörja en behandling direkt, det kan behövas tid att återhämta sig.

Infertilitetsutredning psykiska aspekter

Det är helt naturligt, och normalt, med den här typen av känslor inför graviditeten. Känner ni, eller någon av er, att ni behöver prata med någon om era känslor så finns det ett flertal olika personer att vända sig till. Under själva processen kan en psykolog eller kurator, knuten till kliniken, hjälpa er.

Senare under graviditeten, om rädslan handlar mer om graviditet och förlossning, kan många landsting erbjuda kontakt med speciella barnmorskor eller psykoterapeuter för den som har mycket ångest eller oro inför sin graviditet och förlossning. Detta kan du efterfråga hos den ansvariga barnmorska som du besöker regelbundet på barnmorskemottagningen/mödravården under graviditeten.

De personer som arbetar inom vården är vana vid den här typen av problem och man behöver inte vara rädd för att tala om hur ni känner även om det kan kännas svårt. Det är en naturlig reaktion på den situation ni befinner i och ni behöver inte lida av det i tysthet.

Vill du bli kontaktad gällande behandling pga barnlöshet?

Infertilitetsutredning – psykiska aspekter2019-11-04T16:11:13+00:00

Infertilitet

Enkelt beskrivet är infertilitet det samma som en oförmåga att få barn. Man räknar med att ungefär 15 % av alla par är drabbade av infertilitet och därmed kommer att ha svårt för att få barn på naturlig väg. Ibland är det så enkelt som att en förändring av livsstil eller medicinering är allt som behövs medan det i andra fall har mycket mer komplicerade orsaker. Man brukar säga att i en tredjedel av fallen så beror barnlösheten på ett fel hos mannen, i en tredjedel av fallen ligger felet hos kvinnan och i den sista tredjedelen av alla fall så kan man helt enkelt inte svara på vad som egentligen är fel. Antalet infertila par beräknas också öka i takt med att framför allt kvinnorna blir allt äldre innan de skaffar första barnet.

Infertilitet

Vid en infertilitetsutredning tas blodprover.

För att ta reda på om det finns en bakomliggande orsak för infertiliteten så bokas en fertilitetsutredning. Detta kan göras efter att man aktivt försökt i cirka ett år utan resultat, och om kvinnan är äldre än 35 år kan det vara bra att boka tid för detta redan efter ett halvår.

IVF kräver äggreserv

Tyvärr fungerar inte heller IVF för alla personer eftersom IVF är beroende av att kvinnan fortfarande har en stor nog äggreserv. Detta för att man genom hormonstimulering ska kunna få fram ett antal mogna ägg i äggstockarna som man sedan plockar ut och befruktar med spermier. Denna reserv minskar med åldern och vid 40 år har många alldeles för få ägg kvar i äggstockarna för att en IVF-behandling ska vara aktuell. Det finns några få undantag men det finns ingen svensk klinik som tar på sig behandling av kvinnor äldre än 43 år.

vad är infertilitet

Ett embryo bestående av fyra celler.

Vill du bli kontaktad gällande behandling pga barnlöshet?

Infertilitet2019-11-04T16:11:57+00:00

Försöka bli gravid – vill bli gravid

Ni har kanske försökt ett tag, utan några resultat. Det kan trots allt ta mycket lång tid att bli gravid och i många fall beror detta tyvärr på att allt för många av svenska par väntar alldeles för länge eller lever ett alldeles för hektiskt liv. Att försöka bli med barn är inte så enkelt som det låter och har kvinnan passerat 35 års ålder så sjunker fertiliteten snabbt. Men finns det då några knep att ta till för dig som gärna vill ha barn? Det finns faktiskt en del saker som kan påverka chanserna som är bra att tänka på och som kan värt att ta till.

varför blir jag inte gravid?

Att bli gravid

För att öka chanserna att bli gravid ska du försöka att tajma in försöket. Ägglossningen sker normalt 12-16 dagar (i snitt 14 dagar) före nästa mens. Störst chans att bli gravid har du två dagar före ägglossningen. Det är alltså lättare att bli gravid då. Ett annat sätt för att få in tajmingen är att använda ägglossningstester som märker när LH (luteiniserande hormon) börjar att utsöndras eftersom äggen vanligtvis lossnar 24 till 36 timmar efter detta. Spermier kan vara aktiva upp till fem dagar i kvinnans kropp vilket innebär att samlaget inte behöver ske i ”exakt rätt tid”.

Vitaminer

Det finns forskning som visar att vitaminen folsyra är viktig för fertiliteten både hos kvinnor och män. Folsyra är sedan viktigt genom hela graviditeten för att förebygga ryggmärgsbråck och andra fosterskador hos barnet. E-vitaminer kan också ha betydelse, både för fertiliteten och för lusten.

Kosten

Övervikt, både hos mannen och kvinnan, minskar chanserna när ni försöker bli gravida. Därför är en hälsosam kost en viktig del av behandlingen och någonting ni enkelt kan börja med på egen hand långt innan någon eventuell utredning. Undvik socker, snabba kolhydrater, transfetter, lightprodukter och alkohol och dra ner på intaget av kaffe. Satsa istället mer på frukt och grönsaker. Röker du så är det verkligen hög tid att sluta med det nu.

Läkemedel

Äter du läkemedel och samtidigt upplever att du har svårt att bli med barn så ska du diskutera detta med din läkare. Vissa läkemedel kan göra det svårare om du försöker bli gravid. Detta gäller framför allt så kallade antiinflammatoriska läkemedel och värktabletterna Magnecyl, Albyl, Treo och Ipren.

Tips för att bli gravid

 1. 500 mikrogram folsyra per dag kan öka chanserna till fertiliteten mycket och kan dessutom minska fosterskador i centrala nervsystemet
 2. Ät mer frukt och grönsaker – det är dessutom bra att börja vänja dig om du ändå ska föregå med gott exempel för barnet när han eller hon kommer
 3. Det är bra att konsumera ordentligt med D-vitamin (rekommenderad dos)
 4. Omättat fett och långsamma kolhydrater är bra att ha i sin kost i allmänhet – men framförallt för dig som vill bli gravid
 5. Sluta att röka och dricka alkohol & kaffe
 6. Unna dig själv mörk choklad – det är både gott och nyttigt
 7. Kom igång med träningen – gör inte bara ett nyårslöfte utan ta faktiskt tag i det.
 8. Tona ner stressen – man lever bara en gång och då det är dumt att stressa sig igenom livet. Det kan dessutom ha en negativ påverkan på dina chanser att bli gravid.
 9. Undersök om du har endometrios – sjukdomen som innebär att livmoderslemhinnan hamnar utanför livmodern.

Maxa chansen att bli gravid

Vill du bli kontaktad gällande behandling pga barnlöshet?

Försöka bli gravid – vill bli gravid2019-11-04T16:13:16+00:00

PCOS – Poly Cystiskt Ovarie Syndrom

PCOS, eller Poly Cystiskt Ovarie Syndrom, är en sjukdom som innebär att kvinnan har många äggblåsor i äggstockarna. I dessa fall har de flesta även en förhöjd nivå av manligt könshormon (testosteron) i blodet. Detta innebär ofta att du sällan eller kanske aldrig har ägglossning eller mens. Du kan också ha problem med hårväxt på kroppen, ha acne och/eller har lätt för att öka i vikt. Men, det är inte alltid som PCOS ger några symptom.

Vad är PCOS - Poly Cystiskt Ovarie Syndrom?

Vid PCOS har äggstockarna många äggblåsor.

Det vanligaste är att man upptäcker PCOS i samband med att man försöker att bli gravid. Att du har svårt för att bli gravid beror på att en person med PCOS sällan, eller aldrig, har ägglossning och därmed kan befruktning inte ske.

När ska du söka hjälp för PCOS?

Du bör söka vård om du passerat puberteten, men ändå inte har mens mer än fyra gånger per år eller mer sällan, eller om du upplever att du har mer hår på kroppen än vad du haft tidigare. Det samma gäller förstås om du har svårt att bli gravid. Har du redan konstaterat PCOS behöver du inte vänta ett år innan du vänder dig till en gynekolog eller fertilitetsklinik för att få hjälp att bli gravid.

Vad kan du göra på egen hand?

Är du överviktig och har PCOS så är den viktigaste egenbehandlingen  att gå ner i vikt. Det är dock svårt för en kvinna med PCOS att gå ner i vikt lika snabbt som en kvinna utan PCOS och man kan behöva hjälp i grupp (Viktväktare eller dylikt) eller av en dietist.

Vad kan du få för behandling mot PCOS?

Har du mycket glesa menstruationer eller om du har besvär av acne eller ökad hårväxt så bör du behandlas med vanliga kombinerade p-piller. Denna behandling är bra för livmoderslemhinnan och minskar nivåerna av manliga könshormoner. Vid graviditetsönskan och glesa menstruationer kan du behöva behandlas med läkemedlet Letrozol, för att framkalla ägglossning. En stor andel kvinnor med PCOS kan även behöva IVF för att bli gravida.

Vill du bli kontaktad gällande behandling pga barnlöshet?

PCOS – Poly Cystiskt Ovarie Syndrom2019-11-04T16:16:30+00:00

Manlig infertilitet

Manlig infertilitet – Orsaker till ofrivillig barnlöshet

Vad är då bakgrunden till manlig infertilitet? Orsakerna till manlig infertilitet går inte alltid att fastställa men vissa faktorer vet läkarvården kan orsaka problem, bland annat medfödda tillstånd, infektioner eller levnadssätt. Ungefär 30 % av alla drabbade kan idag inte få någon diagnos, men det bedrivs hela tiden forskning och studier där nya metoder och rön kan öka fertiliteten hos män, vilket kan leda till graviditet trots dåliga spermier.
Andra orsaker till manlig infertilitet kan vara medfödda tillstånd, missbildningar eller trauma mot underlivet. Man vet även att vissa av de så kallade barnsjukdomarna kan orsaka framtida infertilitet. Ett sådant exempel är påssjuka, som kan infektera pungen istället för kinderna som i normalfallet.

Även febersjukdomar och infektioner kan tillfälligt hämma spermieproduktion eller lämna ärr och minska normalt antal spermier, förändra spermiernas funktion eller blockera spermierna. De vanligaste infektionerna som kan orsaka sterilitet är könssjukdomarna klamydia, gonorré och ureaplasma. Var därför noga med att skyddad dig med kondom vid tillfälliga sexuella kontakter.

Medfött eller inte

En del hävdar att varicocele ”pungåderbråck” kan försämra spermakvaliteten. Varicocele är mycket vanligt förekommande, framförallt intill vänster testikel och de flesta som har varicocele har helt normala spermier. Resonemanget bygger på att varicocele skulle kunna orsaka svullna ådror vilket gör att blodflödet hejdas till testiklarna och det uppstår en värmeökning i pungen, vilket skadar spermierna och testosteronnivån sänks radikalt.

Förr var det vanligt att varicocele opererades för att förbättra testikelns spermaproduktion. Tyvärr tycks inte operation kunna påverka kvaliteten i någon väsentlig utsträckning. Sammantaget är det mycket tvetydigt om varicocele leder till infertilitet.

Några ytterligare orsaker kan vara

 • Onormal ejakulering, där spermierna töms i urinblåsan istället för i sädesledaren.
 • Icke nedstigna testiklar, det vill säga en testikel eller båda ligger kvar i buken.
 • Olika former av cancerbehandlingar.
 • Autoimmuna sjukdomar där kroppens immunförsvar förväxlar spermierna med främmande celler och angriper dem, vilket gör dem tröga och mindre rörliga.
 • Ålder och vikt kan minska spermieproduktionen, där bland annat diabetes kan vara en orsak.
 • Rökning och droganvändning. Studier har visat att anabola steroider och cannabis orsakar en minskad spermieproduktion. Det är reversibelt men om man tagit dessa droger under längre tid kan skadorna bli bestående.
 • Oxidativ stress. Det finns studier som visar på att ett ökat intag av antioxidanter minskar den oxidativa stressen i kroppen.
 • Brist på vissa näringsämnen som folsyra, zink och selen kan försämra spermiekvaliteten.

Hjälp finns

Om du som man har problem med infertilitet så finns det en del du kan tänka på för att få bättre spermier:

 • Gå ner i vikt om du är överviktig, se även till att få ditt blodsocker kollat.
 • Var noga med din kost och motion.
 • Ta inga droger som anabola steroider och cannabis.
 • Röker du så sluta röka.

Tänk även på följande:

Om spermakvaliteten är mycket låg görs kompletterande utredning av hypofys, könshormoner och eventuellt även kromosomsammansättningen. Ett stort vetenskapligt framsteg som ger infertila män möjligheter, är tekniken att hjälpa sädescellen att ta sig in i ägget. Genom den s.k. ”ICSI metoden” sticks spermien in i ägget med en mikrokateter. Det innebär att män med få eller långsamma spermier har möjligheter att få barn.

Vill du bli kontaktad gällande behandling pga barnlöshet?

Manlig infertilitet2019-11-04T16:21:57+00:00